Salærfastsættelse:

Den enkelte advokat i kontorfællesskabet fastsætter sit honorar med udgangspunkt i arbejdets omfang, det ansvar, der er forbundet med opgaven, sagens karakter og det opnåede resultat.

Retningsgivende er Retsplejelovens § 126, stk. 2, der bestemmer, at en advokat ikke må kræve højere honorar for sit arbejde end, hvad der kan anses for rimeligt.

Ved indgåelse af aftale om bistand oplyser den enkelte advokat klienten om de vigtigste elementer i den påregnede bistand, om fastsættelsen af honoraret og om de med bistanden forbundne omkostninger.

For visse opgaver beregnes et fast salær. Hvis det ikke er muligt på forhånd at beregne salærets størrelse, beskriver advokaten den måde, hvorpå salæret vil blive beregnet.

Du kan se vore standardsalærer ved at klikke på knappen Download nedenfor.

Betalingsbetingelserne er 14 dage fra fakturadagen, medmindre andet skriftligt er aftal. Ved forsinket betaling beregnes renter efter Renteloven.

Advokaterne der driver virksomhed fra advokatcentrum anvender ikke aftaleklausuler om lovvalg og/eller værneting.

I tilfælde af tvist om salær, kan klienten klage over salærets størrelse til Advokatnævnet, Kronprinsessegade 28, 1306 København K, www.advokatnaevnet.dk

advokatcentrumstandardsalaerer.pdf