Tavshedspligt, hvidvaskning og persondata: 

Alle advokater er undergivet reglerne i hvidvaskningsloven og skal derfor indhente og opbevare identitetsoplysninger på klienter.  

Overgivelsen af identitetsoplysninger anses som samtykke til, at advokaten i givet fald kan videregive identitetsoplysningerne til finansielle institutioner m.v. til brug for disses opfyldelse af pligter, der påhviler dem efter hvidvaskningsloven.  

Identitetsoplysningerne vil blive opbevaret, så længe sagen verserer, men vil blive destrueret senest 5 år efter, at klientforholdet er afsluttet.